KESKKOND

Soodustame pinnase ja ookeani ökosüsteemide taastumist

Meie eesmärk

Kliima ja loodus 2030:

me peame tegelema ettevõtte mõjuga kogu ökosüsteemile, mistõttu keskendume kõigepealt nendele valdkondadele, mis on meie mõju all: nt kasutatavad maad ja väetised ning kuidas me aitame kaasa mulla ja ookeani süsinikusidumisvõime ning elurikkuse taastamisele. Meie lubadus hõlmab 2030. aastaks järgmisi eesmärke.

  • Vähendame ettevõtte CO2-heitkoguseid teel nullini 50% võrra.
  • Püüame vähendada oma põllumajanduse tarneahelas liigse lämmastiku ja fosfori kasutamist väetistes.
  • Püüame vähendada taastavate põllumajandusviiside abil maakasutust ja parandada maa kvaliteeti.
  • Püüame aidata oma tegevusega looduse hävimist peatada ja hakata seda nähtust 2030. aastaks tagasi pöörama.
  • Käsitleme kaaspüüki koos üleilmsete kalanduspartneritega, nagu Sustainable Fisheries Partnership (SFP), ja teeme meie toodetes leiduvate kalaliikidega seoses koostööd kalanduse parandusprojektidega (Fishery Improvement Projects (FIPs)) ning toetame neid.
  • Tegeleme merevetikate ja mererohu taasteprojektidega, et aidata koguda rohkem süsinikku ja edendada elurikkust.
100

Kuidas Maa taluvuspiirid innustasid meid lubadust andma

Uute Purina lubadustega laiendasime tegevust ja seadsime uued eesmärgid.

Maa taluvuspiiride raamistiku (Stockholm Resilience Center) põhjal otsisime valdkondi, mida meie äritegevus kõige enam mõjutab, ja seadsime eesmärgid üheksast piirist kuuele. Kuna piirid on vastastikuses seoses, on meie tegevuse eesmärk mõjutada positiivselt planeedi tervist terviklikult, et aidata pikas plaanis kaasa selle taastumisele.

Lugege Maa taluvuspiiride raamistiku kohta lähemalt

Meie lubadus

Tänapäeva kõige tungivamad keskkonnaprobleemid on kliimamuutus ja elurikkuse kadu.

Toidusüsteemid on süüdi 80% üleilmse metsamaa kadumises ja vastutavad 29% kasvuhoonegaaside eest. Need on elurikkuse kao peamine põhjus.

Meil on käesolev aastakümme, et vähendada poole võrra oma CO2-heitkoguseid ja peatada looduse hävimine.

Seda silmas pidades on meie plaan järgmine.

  • Juurutame meie peamiste koostisosade hankimiseks taastavaid põllumajandusviise, et aidata parandada mullatervist, aidates kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele nullini.
  • Püüame vähendada maakasutust ning liigse lämmastiku ja fosfori kasutamist väetistes meie põllumajanduse tarneahelas.
  • Aitame edendada maismaa ja ookeanide elurikkust, lõimides sellesisulise tegevuse meie tarneahelasse.
  • Tegeleme merevetikate ja mererohu taasteprojektidega, et aidata koguda rohkem süsinikku ja edendada elurikkust.

Taastamisest lühidalt

Taastavad meetodid seisnevad meie ookeanide ja maismaa kaitsmises lisakahju eest ning nende toetamises tervise parandamisel.

Mõlemad, nii maismaa kui ka ookean on sama ökosüsteemi osad, nii et me ei saa vaadelda üht, mõistmata mõju teisele.

Taastav põllumajandus keskendub mullatervise ja -viljakuse parandamisele ning toob mitmesugust kasu. Kasu hulka kuuluvad CO2 eemaldamine atmosfäärist ja selle süsiniku kujul salvestamine mullas. Samamoodi võib ookeanide taastamine aidata eemaldada liigset süsinikdioksiidi ja muid saasteaineid (nt väetise heitkoguseid), püüdes need kinni merevetikatesse ja säilitades merepõhjas.

"Taastavatel meetoditel on imeline potentsiaal CO2 mullas ja ookeanivees kinni hoida. Me töötame selle nimel, et aidata neil mõlemal taastuda."

Purina säästva arengu asjatundja

Nestlé ühisväärtuse loomine

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu edendamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi parandamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Lugege lähemalt Nestlé rollist ühiskonnas

TUTVUGE KÕIGI PURINA LUBADUSTEGA