Nestlé Purina PetCare’i kasutustingimused

Aitäh, et külastasite veebilehte Purina.ee! Loodame, et leidsite siit vajalikku teavet ja huvitavat meelelahutust. Palun lugege kasutustingimused hoolikalt läbi, kuna veebilehe kasutamine tähendab automaatselt siinsete kasutustingimustega nõustumist.

Meie”, „Purina”, „Nestlé Purina” ja „Nestlé Purina PetCare” viitavad siinsel veebilehel ettevõttele Nestlé Baltics UAB. „Nestlé” ja „Nestlé Group” viitavad siinsel veebilehel ettevõttele Nestlé S.A. „Teie” viitab siinsel veebilehel igale isikule, kes lehte külastab ja/või kasutab.

Veebilehe privaatsuspoliitika

Nestlé Purina PetCare austab teie õigust privaatsusele, kui te kasutate meie veebilehte või suhtlete meiega elektroonilisel teel. Ettevõtte Nestlé Group veebilehtede kaudu edastatud isikuandmeid kaitstakse ettevõtte Nestlé Group privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse eeskirjade alusel. Klõpsake siia, et lugeda Nestlé Purina isikuandmete kaitse eeskirjade kohta, mis kehtivad kõigi Nestlé veebilehtede kohta Eestis.

Teabe täpsus, täielikkus ja ajakohasus

Kuigi püüame teha kõik võimaliku, et tagada siinsel veebilehel pakutava teabe täpsus ja täielikkus, ei vastuta me selle eest, kui pakutav teave ei ole täpne või täielik. Siinsel veebilehel leiduva teabe kasutamine toimub teie vastutusel. Te nõustute, et mistahes muudatuste jälgimine siinsel veebilehel leiduvas teabes on teie ülesanne.

Teabe edastamine

Isikustamata suhtlust või materjale, mida te edastate siinsele veebilehele meili teel või muul viisil (sh mistahes andmed, küsimused, kommentaarid, ettepanekud vms), käsitletakse mittekonfidentsiaalsete ja omandiõigusteta. Kõik, mida te edastate või postitate, kuulub edaspidi Nestlé Groupile, kes võib kasutada saadud infot mistahes eesmärgil, sealhulgas taasesitamiseks, avalikustamiseks, edastamiseks, trükis avaldamiseks, ringhäälingus esitamiseks ja postitamiseks. Samuti on Nestlé Groupil õigus kasutada mistahes eesmärgil (sealhulgas toodete arendamiseks, valmistamiseks, reklaamiks ja turundamiseks) mistahes ideid, kunstiteoseid, leiutisi, arendusi, ettepanekuid või kontseptsioone, mis sisalduvad materjalides, mis te siinsele veebilehele saatsite. Sellise kasutamise eest ei maksta teabe esitanud poolele hüvitist. Teavet esitades garanteerite ühtlasi, et materjal või selle sisu kuulub teile, see ei laima kedagi ja Nestlé Group ei riku seda kasutades mistahes kolmanda osapoole õigusi ega ühtki kohaldatavat seadust. Nestlé Group ei ole kohustatud teie esitatud teavet kasutama.

Intellektuaalomandi õigused

Kõigi siinse veebilehe tekstide, piltide ja muude materjalide autoriõigus ning muud intellektuaalomandi õigused on Nestlé Groupi omand või avaldatud autorite loal. Teil on lubatud siinset veebilehte sirvida ja selle väljavõtteid printida või kõvakettale laadida, et jagada neid teiste eraisikutega. Te tohite teha seda üksnes lisatingimusel, et järgite kõiki autoriõigusi ja muid omandiõigusi ning jätate väljavõtete allossa märke kaubamärgi kohta. Ühtegi selle veebilehe osa ei tohi taastoota müügiks ega jagada ärilistel eesmärkidel, samuti ei tohi seda muuta ega lisada mistahes muudele töödele, trükistele ega veebilehtedele. Kõik veebilehel kuvatud kaubamärgid, logod, sümbolid ja teenusemärgid (koos: kaubamärgid) on Nestlé Groupi koosseisu kuuluva ettevõtte Société des Produits Nestlé S.A. omand. Mitte midagi siinsel veebilehel ei tohi tõlgendada selliselt, et see annab loa või õiguse kasutada ükskõik millist veebilehel kuvatud kaubamärki. Siinsel veebilehel kuvatud kaubamärkide või muu sisu kasutamine/kuritarvitamine, v.a viisil, mis on kasutustingimustes ette nähtud, on rangelt keelatud. Teid on teavitatud, et Nestlé Group kaitseb aktiivselt oma intellektuaalse omandi õigusi seaduse täies ulatuses.

Lingid teistele veebilehtedele

Nestlé Purina PetCare’i veebilehtedel kuvatud lingid võivad viia teid Nestlé Groupi võrgust ja süsteemidest väljapoole. Nestlé Group ei vastuta kolmandate poolte veebilehtede toimimise, nende sisu ega selle täpsuse eest. Selliseid linke jagatakse heas usus ja Nestlé Group ei saa võtta vastutust mistahes muudatuste eest kolmanda poole veebilehel, kelle linki me kuvame. Mistahes kuvatud lingid ei tähenda, et Nestlé Group annab neile veebilehtedele oma heakskiidu. Soovitame teil olla ettevaatlik ning kõigi külastatavate veebilehtede juriidiline teave ja isikuandmete kaitse eeskirjad hoolikalt läbi lugeda.

Garantiid ja vastutusest loobumine

Veebilehe kasutamine toimub üksnes teie enda vastutusel.

Garantiid

Veebilehte pakutakse teile põhimõtetel „nii nagu on” ja „parasjagu saadaval”, mistõttu ei anna Nestlé Group mingeid garantiisid, ei otseseid, kaudseid, seadusjärgseid ega muid (sh kaudseid garantiisid seoses kaubastatavuse või rahuldava kvaliteedi ja teatud otstarbeks sobivusega), sh garantiid või kinnitused, et siinsel veebilehel leiduv materjal on täielik, täpne, usaldusväärne, ajakohane ega kahjusta kolmandaid pooli; et ligipääs siinsele veebilehele on alati tagatud või tõrke- või viirusevaba; et siinne veebileht on turvaline; et siinsel veebilehel avaldatud Nestlé Groupi nõuanded või arvamused on asjakohased või usaldusväärsed; ning välistab sõnaselgelt igasugused sellesisulised kinnitused ja garantiid. Pange tähele, et osa kohtualluvusi ei luba kaudsete garantiide välistamist, nii et osa neist välistustest ei pruugi teie puhul kehtida. Palun uurige selle kohta kohalikest seadustest järele. Nestlé Group jätab endale õiguse piirata, keelata või lõpetada igal ajal ja ette teatamata ligipääs siinsele veebilehele või selle osale või funktsioonile.

Vastutus

Nestlé Group ja/või mistahes muu osapool, kes on olnud meie nimel seotud siinse veebilehe loomise, tootmise või pakkumisega, ei vastuta ühegi otsese, juhusliku, olulise, kaudse, erilise või karistava iseloomuga kahju, kulu või kahjumi eest, mis tuleneb teie ligipääsust siinsele veebilehele või selle kasutamisest või võimetusest seda kasutada või selle sisu muutmisest; või muudest veebilehtedest, mida te külastate siinsel veebilehel kuvatud lingi kaudu; või kohaldatava seadusega lubatud ulatuses teie saadetud meilide põhjal võetud meetmetest või neist, mida meil ei õnnestu võtta. Nestlé Group ja/või mistahes muu pool, kes on olnud meie nimel seotud siinse veebilehe loomise, tootmise või pakkumisega, ei ole kohustatud siinsel veebilehel avalikustatud materjale ega pakutavaid teenuseid säilitama ega neid parandama, uuendama ega nendega seotud pressiteateid avaldama. Kõiki siinse veebilehe materjale võidakse ette teatamata muuta. Samuti ei vastuta Nestlé Group siinse veebilehe kasutamise, sellele ligipääsu või selle sisu allalaadimise tagajärjel teie arvuti seadmeid või muud vara nakatanud viiruste tekitatud mistahes kahju eest. Kui te otsustate veebilehe sisu alla laadida, siis toimub see teie vastutusel. Te loobute sõnaselgelt kohaldatavate seadustega lubatud maksimaalses ulatuses kõigist sellistest nõuetest Nestlé Groupi, selle ametiisikute, direktorite, töötajate, tarnijate ja programmeerijate vastu, mis võivad tuleneda teie ligipääsust siinsele veebilehele või selle kasutamisest.

Keelatud toimingud

Teil on keelatud teha mistahes toiminguid, mida Nestlé Group võib oma äranägemise järgi pidada sobimatuks ja/või õigusvastaseks või mis on keelatud siinsele veebilehele kohaldatavate seadustega ning see hõlmab muu hulgas järgmist. Isiku privaatsuse (sh isiklikku laadi teabe üleslaadimine asjaomase isiku nõusolekuta) või muude õiguste rikkumine; siinse veebilehe kasutamine Nestlé Groupi, selle töötajate või teiste isikute laimamiseks või muul viisil, mis kahjustab Nestlé Groupi head mainet; Nestlé Groupi või teiste isikute vara kahjustavate viirusega failide üleslaadimine; materjali, sealhulgas meie arvates tõenäoliselt pahameelt tekitava, Nestlé Groupi või kolmandate poolte süsteeme või võrguturvalisust kahjustava või rikkuva, laimava, rassistliku, sündsusetu, ähvardava, pornograafilise või muul viisil õigusvastase materjali postitamine või edastamine veebilehele ilma selleks volitusi omamata.

Jurisdiktsioon ja kohaldatavad seadused

Siinsel veebilehel leiduv teave on ette nähtud kasutamiseks üksnes Eestis. Nestlé Group ei väida, et siinsel veebilehel leiduv teave on asjakohane või saadaval ka väljaspool Eestit. Te lepite Nestlé Groupiga kokku, et siinse veebilehe kasutamisega seotud ja sellest tulenevaid mistahes lahkarvamusi ja nõudeid reguleeritakse Eesti seadustega ning need kuuluvad lahendamisele ainult Eesti kohtutes.

Küpsiste kasutamine

Nagu Nestlé Purina privaatsuspoliitika 7. küsimuses mainitud, kasutatakse siinsel veebilehel jälgimistehnoloogiat (nn küpsiseid). Selle abil jälgitakse külastajate käitumist veebilehe külastuse ajal ning säilitatakse korduv- ja pikendatud külastuste ajal rakenduse olekut.

Küpsiste kasutamine tähendab, et iga kord, kui te veebilehele naasete, tunneb viimane teie arvuti ära ning võimaldab teile tänu sellele ligipääsu teatud teabele, nt järjehoidjatele ja Purina kohandatud avalehele. Tänu küpsistele tunneb veebileht teie arvuti ära, kui te ühelt lehelt või funktsioonilt teisele liigute. See tähendab, et kui te olete kord registreerunud või sisse loginud, siis ei pea te seda kestva külastuse ajal rohkem tegema.

Teie külastuse teekonna kaardistamine aitab meil mõista, kuidas meie veebilehte kasutatakse, ja seda külastajate vajaduste järgi täiustada. Jälgimistehnoloogia abil kogutud teave on anonüümne, mingeid isikut tuvastavaid andmeid ei koguta. Samuti ei jaga me sellisel viisil kogutud statistilisi andmeid ühegi määratud kolmanda poolega.

Lisateavet Nestlé Purina küpsiste kasutamise kohta ja juhendi nende kustutamiseks oma arvutist leiate Nestlé küpsiste eeskirjadest..

Teie lemmiklooma heaolu

Veebilehel pakutav teave on mõeldud ainult informatsiooniks ega asenda loomaarsti nõuandeid. Kui teil on oma lemmiklooma tervise suhtes kahtlusi, siis pöörduge alati loomaarsti poole. Temal on võimalik uurida looma haiguslugu ja ta füüsiliselt läbi vaadata. Tänu sellele on ta suuteline diagnoosima haigusi ning andma raviprognoose ja -soovitusi. Meie loomaeksperdid abistavad teid hea meelega käitumuslikes küsimustes, kuigi alati ei ole siiski võimalik e-posti teel nõu anda.

Olgugi et oleme püüdnud mõistliku hoolsusega tagada, et kogu siinsel veebilehel leiduv teave on täpne ning arvamused õiglased ja põhjendatud, ei anna me teabe ega arvamuste täpsuse, täielikkuse ega õigsuse suhtes mitte mingisugust otsest ega kaudset kinnitust ega garantiid. Nestlé Purina ei vastuta mistahes ebatäpse teabega seotud tagajärgede eest.

Salasõnad

Kui see on kohaldatav, siis vastutate registreerumisel valitud salasõnade konfidentsiaalsena hoidmise eest. Turvalisuse tagamiseks ei tohi te avalikustada salasõnu ühelegi kolmandale osapoolele. Kogu teie salasõna abil toimunud tegevus on teie vastutusel. Kui teile saab teatavaks, et kolmas osapool on saanud ligipääsu teie salasõnale või seda volitamata kasutanud, siis teavitage meid viivitamata ning registreeruge uuesti, valides uue salasõna.

Juriidilise teabe uuendamine

Jätame endale õiguse juriidilist teavet parandada ja muuta. Palun tulge veebilehele aeg-ajalt tagasi, et muudatuste ja uue teabega tutvuda.

Autoriõigus © Nestlé Purina PetCare (UK) Ltd, 2007.