NESTLÉ PRIVAATSUSPOLIITIKA

Klõpsake siia, et lugeda Nestlé veebilehe kasutustingimusi..

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Täname veebilehte külastamast! Loodame, et saate siit Nestlé ja meie toodete kohta uusi teadmisi.

Nestlé austab teie õigust privaatsusele, kui te kasutate meie veebilehti või suhtlete meiega elektroonilisel teel. Võtame kõik vajalikud meetmed, et hoida teie esitatud isikuandmeid turvaliselt.

Siinne isikuandmete kaitse eeskiri määratleb Nestlé andmetöötluspõhimõtted seoses interneti ja muude elektrooniliste sidevõrkudega.

On oluline, et te oleksite teadlik, et Nestlé UK Ltd on teie isikuandmete vastutav andmetöötleja (palun vt 18. küsimust . Siinsete eeskirjade põhimõtted kehtivad kõigi Nestlé Groupi vastutavate andmetöötlejate kohta.

Küsisime endalt Nestléle esitatavate isikuandmetega seoses hulga olulisi küsimusi, mille kohta me arvame, et te soovite neile vastuseid saada. Nendest vastustest saate teavet oma õiguste kohta seoses teie isikuandmetega ning meetmete kohta, mida Nestlé võtab selleks, et hoida teie isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja neid kaitsta.

Loodame, et see teave on teile abiks.

Kui teil on isikuandmetega seoses mingeid küsimusi või soovite siin kirjeldatud toimingute kohta lisateavet, siis pöörduge Nestlé ÜK klienditeeninduse poole, kelle kontaktandmed on toodud 5. küsimuse. juures.

TÄHELEPANU!

Isikuandmete kaitse teave on koostatud selliselt, et te ei pea teid huvitavale küsimusele vastuse leidmiseks kogu teksti läbi lugema. Kui te soovite kõik läbi lugeda, siis võite seda siiski teha. Põhitekst on toodud allpool. Palun klõpsake teid huvitavale küsimusele ja teid suunatakse selle vastuse juurde põhitekstis.

1.            Missuguseid isikuandmeid Nestlé siinse veebilehe kaudu kogu ja kuidas see toimub?

2.            Kuidas tagab Nestlé isikuandmete turvalisuse? 

3.            Milleks Nestlé isikuandmeid kasutab? 

4.            Kellele Nestlé Group isikuandmeid avalikustab ja miks?

5.            Kuidas esitatud isikuandmeid vaadata, muuta või kustutada? 

6.            Millistesse riikidesse isikuandmeid edastatakse ja miks? 

7.            KÜPSISED (jälgimistehnoloogia) – kuidas ja miks Nestlé neid kasutab? 

8.            E-turundus – mis on rämpspost ja missugune on Nestlé seisukoht rämpsposti saatmise suhtes? 

9.            Kui kaua Nestlé isikuandmeid hoiab? 

10.          Kuidas suhtub Nestlé veebilehti kasutavatesse ja nende kaudu suhtlevatesse lastesse? 

11.          Kas Nestlé on lingitud kolmandate poolte veebilehtedega ja kui jah, siis mis juhtub minu isikuandmetega? 

12.          Mis juhtub minu isikuandmetega, kui ma saadan Nestlé veebilehe meiliga kellelegi edasi? 

13.          Mis juhtub minu isikuandmetega, kui ma osalen siinse veebilehe kaudu Nestlé veebiküsitluses? 

14.          Mida tähendab ühekordne registreerumine? 

15.          Kas Nestlé võib isikuandmete teavet muuta? 

16.          Kust ma saan lisateavet Nestlé veebilehti puudutavate õiguslike küsimuste ning minu õiguste ja kohustuste kohta nendega seoses? 

17.          Missugusel aadressil[es] ma pean püürduma, kui soovin Nestlé isikuandmete töötlemise kohta küsimusi esitada? 

18.          Missuguseid juriidilisi mõisteid Nestlé oma isikuandmete teabes kasutab? 

19.          TÄHTIS! Miks ma pean isikuandmete kaitse eeskirjadega nõustuma? 

NESTLÉ PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Missuguseid isikuandmeid Nestlé siinse veebilehe kaudu kogub ja kuidas see toimub?

Kogume üksnes selliseid isikuandmeid, mida TEIE meile esitate või mida me vajame selleks, et osutada teile teenuseid (ja neid täiustada). Kogume teie isikut otseselt tuvastavaid andmeid, nagu nimi ja posti- või meiliaadress, aga ka kaudseid isikuandmeid küpsiste ning ühenduse ja süsteemide teabe näol.

Vajame teie nime, meiliaadressi, telefoninumbrit jms, et saata teile tooteinfot ning hoida teid huvipakkuvate Nestlé uute avastustega kursis, samuti selleks, et saaksite osaleda meie korraldatud võistlustel ja küsitlustes.

Võite olla kindel, et Nestlé kasutab kõiki vajalikke meetmeid, et hoida teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja turvaliselt.

2.        Kuidas tagab Nestlé isikuandmete turvalisuse?

Nestlé kasutab kõiki vajalikke meetmeid, et hoida teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja turvaliselt. Neile pääsevad ligi vaid Nestlé Groupi töötajad, kolmandate poolte (nt teenuseosutajad) töötajad või meie koostööpartnerite volitatud töötajad (kes on allkirjastanud kokkuleppe, et hoiavad saadud teavet turvaliselt). Kõik Nestlé töötajad, kes pääsevad teie isikuandmetele ligi, on kohustatud järgima Nestlé Groupi isikuandmete kaitse eeskirju ning kõik kolmandate poolte töötajad, kes pääsevad teie isikuandmetele ligi, on allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingud. Lisaks sõlmitakse isikuandmetele ligipääsu omavate kolmandate pooltega lepingud, mis tagavad, et saadud teavet hoitakse turvaliselt. Selleks et teie isikuandmeid kaitsta, turvab Nestlé oma IT-süsteeme ja võtab nende volitamata kasutamise (s.t nendesse häkkimise) ennetamiseks asjakohaseid meetmeid.

Palun vt 4. küsimust Kellele Nestlé Group isikuandmeid avalikustab ja miks?

3. Milleks Nestlé isikuandmeid kasutab?

Nestlé kasutab teie isikuandmeid eesmärgil, mille jaoks te need esitasite. Samuti kasutatakse neid teenuste haldamiseks, toetamiseks ja neile tagasiside kogumiseks ning turbeintsidentide ja seaduse- või lepingurikkumiste ennetamiseks.

4. Kellele Nestlé Group isikuandmeid avalikustab ja miks?

Nestlé ei jaga teie isikuandmeid mitte kunagi ühegi kolmanda poolega, kes kavatseb neid kasutada otseturunduse eesmärkidel, v.a juhul, kui te olete meile selleks selgelt loa andnud.

Lugege Nestlé (i) meilipõhise otseturunduse eeskirjade, (ii) oma õiguse kohta paluda Nestlél teiega meili teel ühendust MITTE võtta ning (iii) oma õiguse kohta paluda isikuandmete kustutamist meie süsteemidest 8. ja 5. küsimusest.

Nestlé võib jagada teie isikuandmeid teiste Nestlé Groupi ettevõtetega. Nestlé võib jagada teie isikuandmeid ka kolmandate pooltega, kuid üksnes järgmistel juhtudel

  • Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele pooltele (nt internetiteenuse osutajad), kes aitavad meil veebilehti hallata. Osa neist võivad asuda väljaspool seda riiki, kust teie siinset veebilehti külastasite. Meie veebilehe hostimise peamine teenuseosutaja asub Ameerika Ühendriikides. Palun vt 6. küsimust Millistesse riikidesse isikuandmeid edastatakse ja miks? Kõik sellised kolmandad pooled peavad alati tagama teie isikuandmete turbe Nestléga samal tasemel. Kui see on kohaldatav, siis seob neid leping, mis tagab, et teie isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalselt ja turvaliselt ning töödeldakse üksnes juhul, kui Nestlé on andnud sellesisulise korralduse.
  • Samuti edastame teie isikuandmeid valitsusasutustele ja õiguskaitseorganitele, kui seda nõuab kohaldatav seadus või kui meie äranägemise järgi on see mõistlik ja vajalik õiguslike nõuete täitmiseks või õiguslike kaebuste rahuldamiseks või Nestlé Groupi või selle klientide ja avalikkuse huvide kaitsmiseks.
  • Nestlé võib üksikutel juhtudel edastada teie isikuandmeid võimalikele ülevõtvatele ettevõtetele juhul, kui on tagatud, et (i) isikuandmeid hoitakse lepingu alusel konfidentsiaalselt ja turvaliselt ning (ii) Nestlé selline teguviis on kooskõlas kohaldatavate seadustega.

5. Kuidas esitatud isikuandmeid vaadata, muuta või kustutada?

Hulk riike pakuvad teile võimalust küsida ettevõtetelt (nt Nestlé), milliseid andmeid nad teie kohta säilitavad. Osa riikide seadusi kohustavad teid maksma selle eest väikest tasu. Kui soovite, et teie isiklikud andmed kustutatakse või parandatakse või vaadatakse üle, siis saatke meil aadressil [email protected]

6. Millistesse riikidesse isikuandmeid edastatakse ja miks?

Nestlé on ülemaailmne ettevõte, mistõttu võidakse teie isikuandmeid edastada üle riigipiiride. Neid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse seaduste tase erineb selle riigi omast, kus te oma isikuandmed esitasite. Teie isikuandmeid võidakse saata edasi-tagasi ka Nestlé Groupi eri riikides asuvate ettevõtete vahel. Nestlé võtab asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus nii nende edastamise ajal kui ka sihtkohas.

Siinse veebilehe server võib asuda väljaspool seda riiki, kust teie siinset veebilehte külastasite. Enamike Nestlé veebilehtede peamine hostimisteenuse osutaja asub Ameerika Ühendriikides. Teda seob leping, mis kohustab tagama andmete kõrgetasemelise kaitse ja nõuab (muude sätete hulgas) tegutsemist üksnes Nestlélt saadud juhiste järgi ning teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks järjepidevalt kõigi vajalike tehniliste meetmete võtmist.

7. KÜPSISED (jälgimistehnoloogia) – kuidas ja miks Nestlé neid kasutab?

Nestlé kasutab jälgimistehnoloogiat (nt küpsised, IP-aadressid, logifailid, veebimajakad), et koguda teatud teavet (nt brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem, viitav leht, tee lehel, ISP-domeen jne) ning parandada selle abil oma veebilehtede kasutushõlpsust ja tööd, aga samuti muudel allkirjeldatud eesmärkidel. Jälgimistehnoloogia aitab meil oma veebilehti teie vajaduste järgi kohandada.

Küpsised

Kasutame küpsiseid, et parandada oma veebilehtede kasutushõlpsust ja toimivust ning mõista paremini, kuidas külastajad meie veebilehti ning nende kaudu pakutavaid tööriistu ja teenuseid kasutavad, aga samuti selleks, et suhelda teiega mujal veebis. Küpsiste salvestamine teie arvutisse võimaldab meil lihtsal ja mugaval moel isikupärastada ja täiustada teie kogemust meie veebilehtedel ning muuta teie järgmine külaskäik veelgi meeldivamaks.

Kui soovite Nestlé küpsiste eeskirjade ja oma õiguste kohta lisateavet, lugege Nestlé küpsiste eeskirju.

IP-aadressid

If you like to learn more about Nestlé’s policy on Cookies and your rights, please visit the Nestlé UK Cookies Policy.

Võime jälgida internetiprotokolli (IP) aadresse, et (muu hulgas): (i) teha tehniliste probleemide korral tõrkeotsingut, (ii) tagada veebilehe turvalisus, (iii) piirata teatud kasutajate ligipääsu meie veebilehtedele ning (iv) mõista paremini, kuidas meie veebilehti kasutatakse. IP-aadress on numbrijada, mida võrguarvuti kasutab, et tuvastada teie arvuti iga kord, kui te kasutate internetti.

Logifailid

Me (või kolmas pool meie nimel) võime koguda teavet logifailide kujul, mis salvestavad veebilehel toimuvat ning koguvad statistilisi andmeid kasutajate sirvimisharjumuste kohta. Sellised kirjed on anonüümsed. Need aitavad (muu hulgas) koguda teavet: (i) kasutaja brauseri tüübi ja operatsioonisüsteemi kohta; (ii) kasutaja seansi kohta (nt selle veebilehe URL, kust ta meie veebilehele tuli; meie veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg ning meie veebilehel kuvatud lehed ja nende kuvamise kestus) ning (iii) muude sarnaste navigeerimis- ja teekonnaandmete kohta. Kasutame logifaili teavet ka sisemisteks turu- ja demograafilisteks uuringuteks, et täiustada ja kohandada pidevalt teile osutatavaid veebiteenuseid. Logifailid on mõeldud üksnes asutusesiseseks kasutuseks ja need ei ole seotud ühegi kindla kasutajaga.

Veebimajakad

Võime kasutada oma veebilehtedel veebimajakaid (või tühje GIF-e) või lisada neid teile saadetavatesse meilidesse. Veebimajakad (tuntud ka veebilutikatena) on väikesed koodistringid, mis võimaldavad lisada veebilehele või meilile graafilist pilti, et see saadaks meile andmeid. Veebimajakate kaudu kogutud teave võib sisaldada eespool IP-aadressi jaotises kirjeldatud teavet, aga samuti teavet selle kohta, kuidas kasutaja reageerib meilikampaaniale (nt meili avamise aeg, kuhu kasutaja meilist edasi liigub jne). Kasutame veebimajakate kaudu kogutud teavet mitmel moel, sealhulgas lehe külastatavuse aruandluseks ja unikaalsete külastajate loenduseks, reklaamiks, meiliauditiks ja -aruandluseks ning isikupärastamiseks.

8. E-turundus – mis on rämpspost ja missugune on Nestlé seisukoht rämpsposti saatmise suhtes?

Rämpspost on teie loata teile saadetud omaalgatuslikud meilid, mis sisaldavad reklaami või turundusteavet.

Nestlé EI saada rämpsposti. Nestlé kasutab oma töötajate kaitsmiseks rämpsposti eest spetsiaalset rämpspostivastast tööriista. Meili saatmine ilma luba küsimata on paljudes riikides ebaseaduslik. Me ei kasuta teie isikuandmeid (sh meiliaadressi) otseturunduseks ega järelsuhtluseks ilma teie SÕNASELGE loata. Seda nimetatakse OSALEMISNÕUSOLEKUKS.

Samuti ei jaga Nestlé teie isikuandmeid ühegi kolmanda poolega, kes kasutab neid rämpsposti saatmiseks.

Nestlé veebileht pakub teile võimalust saada meiliga turundusteavet. Igas Nestlé saadetud meilis pakutakse teile alati võimalust turunduskirjade saamisest edaspidi loobuda.

Kui arvate millegipärast, et olete saanud mõnelt Nestlé Groupi ettevõttelt rämpsposti, võtke meiega palun viivitamata ühendust. Palun vt aadressi üksikasju 5. küsimusest Kuidas esitatud isikuandmeid vaadata, muuta või kustutada?

9. Kui kaua Nestlé isikuandmeid säilitab?

Nestlé võib säilitada siinse veebilehe kaudu esitatud isikuandmeid oma andmebaasides (nt kliendisuhete halduse ehk CRM-andmebaasis). Nestlé Group säilitab teie isikuandmeid vaid mõistliku aja jooksul, arvestades vajadust vastata päringutele või lahendada probleeme, osutada täiustatud ja uusi teenuseid ning täita kohaldatava(te) seadus(t)e nõudeid. See tähendab, et võime säilitada teie isikuandmeid mõistliku aja jooksul pärast seda, kui olete lõpetanud Nestlé teenuste või siinse veebilehe kasutamise. Pärast seda kustutatakse kõik teie isiklikud andmed kõikidest Nestlé Groupi süsteemidest.

Pange tähele, et teil on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Palun vt 5. küsimusest Kuidas esitatud isikuandmeid vaadata, muuta või kustutada?

10. Kuidas suhtub Nestlé veebilehti kasutavatesse ja nende kaudu suhtlevatesse lastesse?

Oleme veendunud, et laste privaatsuse kaitsmine veebis on äärmiselt oluline, ning julgustame vanemaid või eestkostjaid viibima laste veebikasutuse juures ja jälgima, mida nood internetis teevad.

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 16-aastastelt lastelt, v.a osa spetsiaalselt lastele mõeldud veebilehte. Sellistel veebilehtedel kogume isikuandmeid, mis on kooskõlas kõigi kohalike kohaldatavate laste isikuandmete kaitset reguleerivate seaduste ja määrustega. Kui vanemad või eestkostjad lubavad lapsel oma isikuandmeid esitada, siis küsime lastelt üksnes selliseid isikuandmeid, mida on vaja selles programmis osalemiseks, kuhu laps soovib end registreerida.

Lastele mõeldud veebilehed

Erimärkus alla 16-aastastele lastele

Kui sa oled noorem kui 16-aastane, siis soovitame sul ENNE isikuandmete sisestamist Nestlé veebilehtedele rääkida sellest oma vanematele. Kui sa ei ole kindel, kas said kõigest õigesti aru, siis küsi oma vanemalt või eestkostjalt abi.

Erimärkus alla 16-aastaste laste vanematele

Soovitame vanematel/eestkostjatel korrapäraselt kontrollida oma laste meili- ja veebikasutust.

Palun veenduge, et teie laps ei esita meile isikuandmeid ilma teilt selleks luba küsimata.

Kõigil alla 16-aastastel lastel palutakse esitada ühtlasi vanema/eestkostja meiliaadress. Küsime seda selleks, et edastada vanematele/eestkostjatele koopia igast meilist, mis me lastele saadame.

Teil on igal ajal õigus oma lapse isikuandmeid kontrollida ja paluda neid muuta või lasta need kustutada. Teine võimalus on paluda meil kustutada kogu teie last puudutav teave. Selleks saatke meile sellesisuline avaldus e-posti/posti/faksi teel. Palun vt aadressi üksikasju 5. küsimuses Kuidas esitatud isiklikke andmeid vaadata, muuta või kustutada?

11. Kas Nestlé on lingitud kolmandate poolte veebilehtedega ja kui jah, siis mis juhtub minu isikuandmetega?

Nestlé kasutab linke, mis suunavad teid teistele veebilehtedele, et pakkuda võimalust vaadata Nestléga seotud huvipakkuvat teavet. Siinsed isikuandmete kaitse eeskirjad ei kehti kolmandate poolte kohta, kuna meil pole nende veebilehtedele õigusi. Kui külastate kuvatud linkide kaudu kolmandate poolte veebilehti, siis võidakse seal koguda teie isikuandmeid. Enne mistahes isikuandmete esitamist kolmandatele pooltele veenduge, et olete rahul nende veebilehtede isikuandmete kaitse eeskirjadega. Nestlé püüab võimaluste piires tagada, et kõigil lingitud kolmandate poolte veebilehtedel võetakse teie isikuandmete kaitseks Nestléga samaväärseid meetmeid, kuid me ei saa vastutada ei juriidiliselt ega muul moel selliste kolmandate poolte isikuandmete kaitsega seotud tegevuse, eeskirjade ega turbetaseme eest.

12. Mis juhtub minu isikuandmetega, kui ma saadan Nestlé veebilehe meiliga kellelegi edasi?

Osa meie veebilehti pakub teile võimalust saata veebilehe aadress teisele isikule edasi. Niisuguse funktsiooni kasutamiseks võime salvestada teie meiliaadressi ja/või nende isikute meiliaadresse, kellele te veebilehe edastate. Sellisel moel kogutud meiliaadresse ei kasutata ühelgi muul otstarbel, v.a teie taotluse täitmine. Sellisel moel kogutud meiliaadresse ei säilitata, vaid need kustutatakse viivitamata pärast teie taotluse täitmist.

13. Mis juhtub minu isikuandmetega, kui ma osalen siinse veebilehe kaudu Nestlé veebiküsitluses?

Aeg-ajalt palume veebilehe külastajatel osaleda küsitlustes. Enamasti on tegemist veebilehe sisu või meie tooteid või tootekategooriad puudutava uuringuga. Me võime küsida teie vanusevahemikku, sugu ja/või muud isikut mittetuvastavat teavet. Olenevalt küsitluse eesmärgist võime lisada sellele teabele veel küpsiste kaudu kogutud info, kuid ka sellisel juhul ei ole tegemist isikut tuvastava teabega. Kogutud isikuandmeid ei seota nende isikuandmetega, mille te olete meile juba varem esitanud. Küsitluste käigus kogutud isikuandmed on ette nähtud üksnes Nestlé sisekasutuseks, kuid kokkuvõtlikke andmeid (mis ei tuvasta ühtki isikut) võidakse jagada ka väljapoole.

14. Mida tähendab ühekordne registreerumine?

Selleks et muuta registreerumine lihtsamaks, kasutame paljudel Nestlé veebilehtedel ühekordse registreerumise tööriista. Kui registreerute mõnel meie veebilehel, siis kuvatakse teie teave ülejäänud Nestlé veebilehtedel juba automaatselt. Teie isikuandmed on kaitstud ning me küsime alati enne teie lisamist mistahes meililoendisse teie sõnaselget nõusolekut teabe saamiseks Nestlé veebilehelt/veebilehtedelt.

15. Kas Nestlé võib isikuandmete teavet muuta?

Nestlé muudab ja parandab aeg-ajalt isikuandmete teavet. Palun lugege seda korrapäraselt uuesti, et tutvuda muudatustega ja teha kindlaks, kuidas need võivad teid mõjutada.

16. Kust ma saan lisateavet Nestlé veebilehti puudutavate õiguslike küsimuste ning minu õiguste ja kohustuste kohta nendega seoses?

Kuna Nestlé on Šveitsi ettevõte, siis kohaldatakse Šveitsi seadusi [or the national law of the national website]. Üksikasjalikumat teavet saate Nestlé veebilehe kasutustingimustest, mille leiate siinselt veebilehelt või klõpsates sellele lingile.

17. Missugusel aadressil ma pean pöörduma, kui soovin Nestlé isikuandmete töötlemise kohta lisateavet küsida?

See on järgmine: NESTLÉ CONSUMER SERVICES, PO Box No 203, York, YO91 1XY, England. Tel 00800 63785385 (Ühendkuningriigist ja Iirimaalt helistades).

18. Missugustel mõistetel on Nestlé isikuandmete kaitse eeskirjades konkreetne õiguslik tähendus (need on suurtähtede abil esile tõstetud, v.a isikuandmed, kuna seda kasutatakse lihtsalt nii palju!)?

Isikuandmed, vahel ka andmed isiku kohta viitab mistahes teabele, mis võimaldab teid kui füüsilist isikut kas otseselt või kaudselt tuvastada. (Veebilehtede kontekstis viitab see vähemalt teie meiliaadressile.)

Isikuandmete töötlemine viitab mistahes toimingu(te)le, mida tehakse teie isikuandmetega kas automatiseeritult või mitte, sh selle kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, otsimine, uurimine, kasutamine, avalikustamine edastamise või levitamise kaudu või muul moel kättesaadavaks tegemine, joondamine või ühendamine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine (s.t Nestlé mistahes toimingutele isikuandmetega, mille te olete ettevõttele esitanud).

Vastutav andmetöötleja viitab ühele või mitmele organisatsioonile, kes määratleb teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja meetodid (s.t Nestlé üksusele, kes siinset veebilehte haldab ja teie isikuandmeid kogub), praegusel juhul ettevõttele Nestlé UK Ltd.

Kolmas pool / kolmandad pooled viitab siinsete isikuandmete kaitse eeskirjade kontekstis mistahes ettevõttele, kes ei ole ei otseselt ega kaudselt Nestlé S.A omandis.

Nestlé ja Nestlé Group viitavad olenevalt siinsete isikuandmete kaitse eeskirjade kontekstist ettevõttele Nestlé S.A. ja selle tütarettevõtetele (kes on kas otseselt või kaudselt Nestlé S.A omandis).

19. TÄHTIS! Miks ma pean isikuandmete kaitse eeskirjadega nõustuma??

Nestlé on ülemaailmne ettevõte, kes kasutab isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks internetti. See hõlmab ühtlasi teie isikuandmete edastamist üle riigipiiride ja nende töötlemist väljaspool riiki, kus te andmed esitasite.

Isikuandmete kaitse eeskirjad varustavad teid (hõlpsasti ligipääsetaval viisil) vajaliku teabega, et saaksite teha teadliku otsuse selle kohta, kas kasutada siinset veebilehte ja esitada oma isikuandmeid Nestléle või mitte.

Seega – kui te sirvite seda veebilehte ja suhtlete meiega elektroonilisel teel, siis nõustute sellega, et me töötleme teie kaudseid isikuandmeid (küpsised, ühenduse ja süsteemide teave) siinses isikuandmete kaitse eeskirjas sätestatud viisil.

Kui soovite kasutada mõnd meie teenust (s.t osaleda võistlusel, tellida uudiskirja või tooteinfot jms), siis vajame lisaks teie otseseid isikuandmeid (nimi, posti- ja meiliaadress). Küsime selliste isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks teie sõnaselget nõusolekut. Isikuandmeid kasutatakse üksnes sel eesmärgil, mille jaoks te need esitasite.

Kui teil on isikuandmete kaitse eeskirjade kohta küsimusi, pöörduge palun 5. küsimuse juures toodud aadressil Nestlé poole ning me vastame suurima heameelega kõigile teie küsimustele.

VEVEY, aprill 2006

Autoriõigus © Société des Produits Nestlé S.A. 2005