Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Kala vees

Soodustame pinnase ja ookeani ökosüsteemide taastumist

Me töötame selle nimel, et aidata nii maismaal kui ka meredel taastuda.​

Meie eesmärk

Kliima ja loodus 2030:

Peame tegelema ettevõtte mõjuga kogu ökosüsteemile, mistõttu keskendume kõigepealt nendele valdkondadele, mida me saame mõjutada: näiteks maakasutus ja väetised ning mulla ja ookeani süsinikusidumisvõime ning elurikkuse taastamine. Meie lubadus hõlmab 2030. aastaks järgmisi eesmärke.

  • Vähendame ettevõtte CO2-heitkoguseid 50% võrra.
  • Püüame vähendada liigse lämmastiku ja fosfori kasutamist väetistes meie põllumajanduse tarneahelas.
  • Kasutades taastavaid põllumajandusviise, püüame vähendada maakasutust ja parandada maa kvaliteeti.
  • Püüame oma tegevusega aidata peatada looduse hävimist ja hakata seda nähtust 2030. aastaks tagasi pöörama.
  • Tegeleme kaaspüügi probleemiga koostöös üleilmsete kalanduspartneritega, nagu Sustainable Fisheries Partnership (SFP), ning teeme koostööd ja toetame meie toodetes leiduvate kalaliikidega seotud kalapüügi parendamise projekte (Fishery Improvement Projects (FIPs)).
  • Tegeleme merevetikate ja mererohu taasteprojektidega, et aidata koguda rohkem süsinikku ja edendada elurikkust.
Kuidas maa taluvuspiirid innustasid meid lubadust andma

Uute Purina lubadustega laiendasime tegevust ja seadsime uued eesmärgid.

Maa taluvuspiiride raamistiku (Stockholm Resilience Center) põhjal otsisime valdkondi, mida meie äritegevus kõige enam mõjutab, ja seadsime eesmärgid üheksast piirist kuuele. Kuna piirid on vastastikuses seoses, on meie tegevuse eesmärk mõjutada positiivselt planeedi tervist terviklikult, et aidata pikas plaanis kaasa selle taastumisele.

Lugege Maa taluvuspiiride raamistiku kohta lähemalt

Meie lubadus

Tänapäeva kõige tungivamad keskkonnaprobleemid on kliimamuutus ja elurikkuse kadu.

Toidusüsteemid on süüdi 80% üleilmse metsamaa kadumises ja vastutavad 29% kasvuhoonegaaside eest. Need on elurikkuse kao peamine põhjus.

Meil on käesolev aastakümme, et vähendada poole võrra oma CO2-heitkoguseid ja peatada looduse hävimine.

Seda silmas pidades on meie plaan järgmine.

  • Juurutame meie peamiste koostisosade hankimiseks taastavaid põllumajandusviise, et aidata parandada mullatervist, aidates kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele nullini.
  • Püüame vähendada maakasutust ning liigse lämmastiku ja fosfori kasutamist väetistes meie põllumajanduse tarneahelas.
  • Aitame edendada maismaa ja ookeanide elurikkust, lõimides sellesisulise tegevuse meie tarneahelasse.
  • Tegeleme merevetikate ja mererohu taasteprojektidega, et aidata koguda rohkem süsinikku ja edendada elurikkust.

Taastamisest lühidalt

Taastavad meetodid seisnevad meie ookeanide ja maismaa kaitsmises lisakahju eest ning nende toetamises tervise parandamisel.

Mõlemad, nii maismaa kui ka ookean on sama ökosüsteemi osad, nii et me ei saa vaadelda üht, mõistmata mõju teisele.

Taastav põllumajandus keskendub mullatervise ja -viljakuse parandamisele ning toob mitmesugust kasu. Kasu hulka kuuluvad CO2 eemaldamine atmosfäärist ja selle süsiniku kujul salvestamine mullas. Samamoodi võib ookeanide taastamine aidata eemaldada liigset süsinikdioksiidi ja muid saasteaineid (nt väetise heitkoguseid), püüdes need kinni merevetikatesse ja säilitades merepõhjas.

 

Taastavatel meetoditel on imeline potentsiaal CO2 mullas ja ookeanivees kinni hoida. Me töötame selle nimel, et aidata neil mõlemal taastuda.

 

Nestlé ühisväärtuse loomine.

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu edendamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi parandamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Lugege lähemalt Nestlé rollist ühiskonnas

 

Meie 6 uut Purina kohustust
Meie mõju​
Meie lubadused​
We're committed to doing more of what matters for pets, for the people who love them and the planet we share. That's why we are committed to achieving our 6 Purina Commitments.